Ακράσι Πλατεία/Akrasi Square

 

Νεολαία του Ακρασίου τέλη της δεκαετίας του ’50 στα πεζούλια της πλατείας του χωριού μας.

Από αριστερά Χατζέλης Παναγιώτης του Γεωργ., Σωτήρχος Δημήτριος του Ξενοφ.,
Τσιργιάννης Δημήτριος, Κουραχάνης Γεώργιος του Χρηστ. και Χατζέλης Δημήτριος του Χρήστ.

Ευχαριστούμε την Δέσποινα και τον Δημήτρη Τσιργιάννη για την φωτογραφία.