Ακράσι/Akrasi

Θαλασσέλλης Γεώργιος του Χρηστ. και Μαυροθαλασίτης Βασίλειος του Παναγ.